Om oss

Föreningen Judar för Israelisk-Palestinsk Fred (JIPF) bildades 1982 efter den israeliska arméns inmarsch i Libanon.

Föreningens syfte är att arbeta för en rättvis och varaktig fred mellan israeler och palestinier, grundad på nationellt självbestämmande och självständighet för båda folken. Föreningen har sedan grundandet arbetat för att Israel ska erkänna PLO som det palestinska folkets representant och att Israel drar sig tillbaka från områden ockuperade sedan 1967.

Under den första halvan av 1990-talet gick utvecklingen i fredsprocessen i många avseenden i den riktning vi i JIPF hoppades på. Efter mordet på Yitzak Rabin 1995 har dock processen varit fylld av många bakslag. Förhandlingar, avtal och förhoppningar om en varaktig fred har avlösts av krigshandlingar, terror och pessimism i ett upprepat mönster.

Politiskt program

 • En självständig palestinsk stat bör upprättas vid sidan om staten Israel.
 • Israel måste dra sig tillbaka från alla områden ockuperade 1967.
 • Båda staterna har rätt att ha Jerusalem som huvudstad.
 • De israeliska bosättningarna på de ockuperade områdena ska avvecklas.
 • Den palestinska flyktingsfrågan måste lösas på grundval om principen om rätt till
  återvändandet eller ekonomisk kompensation.
 • Motsättningar och konflikter ska i största möjliga utsträckning lösas genom
  förhandlingar. JIPF fördömer dock inte alla former av fysiska motståndsaktiviteter
  eller försvarsåtgärder.
 • Alla former av terrorism måste fördömas och motarbetas.
 • Verka för att diskriminering av icke judiska medborgare i Israel upphör.

Verksamhetsprogram

För att arbeta för ett förverkligande av föreningens målsättning vill JIPF:

 • Verka bland Judar i Sverige och stimulera till debatt om det politiska läget i
  Mellanöstern.
 • Påverka den allmänna opinionen i Sverige.
 • Stödja de krafter i Israel som verkar för fred.
 • Motarbeta antisemitism, antiarabism, islamofobi och alla former av rasism.
 • Presentera och belysa olika aspekter av judisk och palestinsk historia, kultur,
  filosofi, etik med mera.
 • Främja en dialog mellan Palestinier och Judar i Sverige.

Vår verksamhet

JIPF arbetar genom medlemsmöten, öppna möten och studiecirklar.

Vidare arrangerar JIPF offentliga debatter, seminarier och andra sociala aktiviteter. Bland JIPF:s politiska programpunkter under åren kan nämnas möten med framstående israeliska fredsaktivister, med medlemmar i Knesset, med Israels ambassadör och med PLOs representant i Sverige.

Genom publikationer och debattinlägg deltar JIPF som förening eller genom enskilda medlemmar i den pågående debatten om fred i Mellanöstern.

JIPF har återkommande program om judisk historia, filosofi och kultur och har också arrangerat flera musikaftnar med kända judiska artister. I föreningens verksamhet förekommer också program om palestinsk historia och kultur.

JIPF har utvecklat ett eget sätt att fira judiska helgdagar där fredsfrågan betonas i ceremonierna. Vid våra alternativa sederaftnar och chanukafester deltar både vuxna och barn. Föreningen samarbetar vid återkommande tillfällen med judiska, palestinska och andra organisationer och föreningar beträffande arrangemang av program och för gemensamma uttalanden

Var och en som stöder föreningens övergripande målsättning och som betraktar sig själv som jude har rätt att bli medlem i föreningen.

Om bojkott (BDS)

JIPF anser att ett flertal aktionsformer mot Israels ockupation av Västbanken, Östra Jerusalem och Golanhöjderna, och mot Israels isolering av Gazaremsan, behövs. Sådana aktioner kan bidra till att allvarligt menade fredsförhandlingar mellan Israel och Palestina kommer till stånd.

Det palestinska initiativet Boycott, Divestments and Sanctions, BDS, utgör ett exempel på sådana aktionsformer. JIPF har anslutit sig till detta initiativ, eftersom det är en motståndsstrategi som bygger på ickevåld. JIPF, som judisk organisation, vill dock i sin egen verksamhet tillämpa strategin på ett sådant sätt att den tydligt riktas mot den israeliska ockupations- och blockadpolitiken.

Med nedanstående punkter vill vi konkretisera denna strategi:

 • JIPF står bakom BDS-kampanjen och förordar sanktioner mot företag, försäkringsbolag och andra ekonomiska aktörer som i sin verksamhet stöder Israels ockupation och bosättningar.
 • JIPF uppmanar särskilt till konsumentbojkott av frukt, livsmedel, vin och andra varor från illegala bosättningar på ockuperad mark.
 • JIPF uppmanar företag, banker, försäkringsbolag och pensionsfonder som direkt eller indirekt bedriver verksamhet på, investerar i eller säljer varor och tjänster till eller från illegala bosättningar på ockuperad mark att omgående avveckla sin verksamhet på ockuperat område.
 • JIPF uppmanar till bojkott av företag, banker, försäkringsbolag, pensionsfonder och andra ekonomiska aktörer som trots uppmaning fortsätter att direkt eller indirekt bedriva verksamhet i, investera i, leverera till eller sälja varor och tjänster från illegala bosättningar på ockuperad mark.
 • JIPF uppmanar till bojkott av företag som levererar militär utrustning till Israel, säljer israelisk militär utrustning eller deltar i militärt eller polisiärt samarbete med Israel.
 • JIPF driver kravet att Sverige, EU samt alla EU:s medlemsstater skall upphöra med leveranser av vapenmateriel till Israel, med köp av militär utrustning från Israel, med alla former av militärt eller polisiärt samarbete samt med militärt och civilt forskningssamarbete som främjar Israels ockupationsmaskineri.
 • JIPF driver också kravet att den europeiska unionens associationsavtal med Israel skall villkoras mot kravet att ockupationen, blockaden och bosättningarna skall avvecklas.

 

 

Språkrör för JIPF är Dror Feiler och Staffan Granér sedan 2020